Hållbara affärer

Lönsamhet och hållbarhet hänger ihop.
Vi visar er hur.

Rättvis lönsamhet inom planetens gränser

När ekonomi och värderingar förenas byggs lönsamhet. Vi hjälper er med strategi, affärsplanering, verksamhetsledning och kommunikation enligt affärsplan Agenda 2030.

Var i den lönsamma hållbarhetsresan befinner du dig?

Klara hållbarhetskrav

Första steget mot långsiktigt hållbara och lönsamma affärer är att ha stenkoll på grundläggande krav från kunder, myndigheter, medarbetare samt lagstiftning. Vi hjälper er se över policydokument och affärsplan för att se hur dessa svarar mot krav och verksamhetens mål.

Exempel på tjänster är Gap-analys mot kraven i ISO 9001, 14001 och 45001, hållbarhetsredovisning enligt ÅRL och EU-taxonomin, kemilagstiftning och bevakning av lagstiftning inom miljö och arbetsmiljö, ESG-processer.

Riskhantering

Identifiering av verksamhetens påverkan på miljö och samhälle. Vi hjälper er införa systematiska arbetssätt för kontroll och styrning som tillgodoser era viktigaste intressenter. Exempel på tjänster är ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö, revisioner, leverantörsgranskning, riskanalys, hållbarhetsredovisning enligt GRI, väsentlighetsanalys och intressentanalys. Många av dessa tjänster hjälper organisationer att leva upp till EU-taxonomins krav på att bidra till EU:s miljömål och minimera negativ påverka på miljö och samhällen.

Affärsutveckling och innovation

Ni har ett fungerande, operativt hållbarhetsarbete och rapporterar årligen, men ni vill höja ambitionen och ta stora kliv framåt. Här kan vi hjälpa er med exempelvis strategiarbete inom hållbarhet, vetenskapligt baserade klimatmål, best practice-analyser inom alla hållbarhetsområden, verksamhetsledning och kommunikation, målgruppsanpassning, breddning av tjänste- och produktutbud, förändringsledning och internutbildning. Att uppfylla kraven i EU-taxonomin kan vara ett sätta att attrahera mer kapital för investeringar och affärsutveckling.

Bli förebild

Här har hållbarhet integrerats i kärnverksamhet, affärsmodell och produktutveckling. Vi hjälper er att utvecklas, skapa värde av er affär och positionera er som en förebild för potentiella och nuvarande medarbetare, konkurrenter och organisationer i andra branscher. Exempel på tjänster är varumärkesförflyttning, PR-arbete, kommunikation och marknadsföring, employer branding och utveckling av partnerskap.

Kontaktperson Hållbara affärer

Eva Morger

Konsult

Fler tjänsteområden

Mer om vad vi gör