Klimatsmart verksamhet

Tillsammans bromsar vi klimatförändringarna

Minskade utsläpp av växthusgaser

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Insatser krävs från alla aktörer, oavsett bransch, sektor eller land. För att klara resan mot ett klimatneutralt eller klimatpositivt samhälle, krävs att så många verksamheter som möjligt blir klimatsmarta. Det startar med att de identifierar, beräknar och minskar sina utsläpp av växthusgaser. Vi hjälper er hela vägen.

Var i den klimatsmarta hållbarhetsresan befinner du dig?

Klara hållbarhetskrav

Ett första steg mot en klimatsmart verksamhet är att möta alla externa krav. Det inkluderar förordningar, certifieringsstandarder och intressenternas förväntningar. Vi kan hjälpa er att möta kraven, bland annat genom att identifiera utsläppskällor, beräkna utsläpp och genomföra miljöutredningar eller ta fram livscykelanalyser för era produkter och tjänster.

Riskhantering

Vi erbjuder hjälp med att beräkna direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser i scope 1 och 2. Vi kartlägger ert scope 3, de indirekta utsläppen i hela er värdekedja, och tar fram emissionsfaktorer. Vi hjälper er sätta mål, ta fram nya strategier och policys för det fortsatta arbetet.

Affärsutveckling och innovation

I det här steget är ni bekanta med det klimatavtryck ni lämnar efter er. Ni ser affärsmöjligheter med att minska er påverkan, både inom och utanför er egen organisation. Vi kan hjälpa er beräkna ert totala klimatavtryck i scope 1, 2 och 3, uppdatera emissionsfaktorer samt stötta i arbete med affärsplan, varumärkes- och kommunikationsarbete och PR kopplat till klimat.

Bli förebild

Ni har ambitiösa klimatmål och ni följer upp dem, samtidigt som ni kontinuerligt förbättrar dem. Med siktet på att bli inte bara klimatneutral utan klimatpositiv, arbetar ni aktivt med att vända den globala uppvärmningen. Vi kan hjälpa er med styrning, strategi och verksamhetsledning mot era mål. Under arbetet att nå dem hjälper vi med klimatkompensation. Vi hjälper er att nå internt i organisationen med ert arbete, samt externt i den mån ni önskar i form av varumärkespositionering, PR och kommunikation.

Kontaktperson

Magnus Boman

VD

Fler tjänsteområden

Mer om vad vi gör