Kontakta oss

Besök oss

  • Norrtullsgatan 6, 5tr
  • 113 29 Stockholm

Träffa Teamet

Magnus Boman

VD och ägare

Jag har mer än 15 års erfarenhet av affärsinriktat strategiarbete i företag och organisationer, i huvudsak med verksamhetsstyrning, affärsutveckling, projektledning, kvalitetssäkring samt miljö- och kvalitetsledning. VD på Goodpoint sedan 2005, ägare sedan 2008. Har bland annat varit VD på Apoteket AB:s konsultbolag och konsultchef på IBM Business Consulting.

Maria Danielson

Konsultchef, Senior konsult

Jag är konsultchef på Goodpoint, senior konsult och doktor i toxikologi. Mina expertisområden är bekämpningsmedel, biocider samt hälso-, risk- och miljöbedömningar av material och kemiska produkter/ämnen. På Goodpoint deltar jag i kunduppdrag, föreläser, undervisar och leder workshops. Tidigare arbetade jag som hälsoriskbedömare och toxikolog på Kemikalieinspektionen.

Maja Finnveden

Konsult (föräldraledig)

Jag är doktor i bioteknik och med inriktning mot polymerkemi. På Goodpoint arbetar jag med kemi- och miljöfrågor, bland annat genom att hjälpa kunder med informationsinsamling för att möta både lagkrav och frivilligt uppsatta miljömål. Jag jobbar även med uppdrag som rör REACH och CLP, där jag tar fram säkerhetsdatablad samt miljöbedömer byggvaror. Jag är en erfaren föreläsare och pedagog, och har under tiden som doktorand undervisat studenter på både kandidat- och masternivå. Jag har deltagit i ett flertal internationella konferenser och seminarier där jag har presenterat min forskning för en bred publik.

Margareta Klingberg

Administratör

Under 23 år arbetade jag på Sånga Säby Kurs & Konferens, det första Svanenmärkta hotellet i Norden. Jag var hotellchef och innan dess husfru och receptionschef. På Goodpoint arbetar jag med ekonomi, administration, service och stöttning av konsulterna i olika uppdrag.

Madeleine Bäck

Senior konsult (föräldraledig)

Jag är marknads- och kommunikationsansvarig på Goodpoint. Jag hjälper kunder med hållbarhetskommunikation, marknadsföring och PR-arbete samt affärsutveckling och verksamhetsledning kopplat till hållbarhet. Begriplighet kopplat till affärsnytta är min absoluta spetskompetens. Innan Goodpoint jobbade jag som VD och projektledare inom kommunikationsbranschen, bland annat som vd för branschorganisationen för content marketing Swedish Content Agencies. Jag är utbildad vetenskapsjournalist och biolog med särskild kompetens inom läkemedel och medicin, och har även arbetat som journalist, redaktör och chefredaktör i många år.

Caroline Rosenberg

Senior konsult

Jag har över 30 års erfarenhet av arbete med hållbar utveckling inom såväl privat som offentlig sektor. På Goodpoint arbetar jag med miljö, kvalitet, socialt ansvarstagande, hållbara leverantörskedjor och organisationsutveckling. Jag stöttar organisationer i hela hållbarhetsresan, utför revisioner samt utbildar, föreläser och leder workshops. Jag har tidigare arbetat som examinator och utvärderingsledare för utmärkelsen Svensk Kvalitet, och var en av pionjärerna i Sverige med certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Gabriella Silfwerbrand

Senior konsult

Jag arbetar som senior konsult och stöttar verksamheter till hållbara affärer med schyssta villkor. Jag har flera års erfarenhet av att arbeta med hållbara inköp där jag följer upp att leveranskedjan har schyssta arbetsvillkor och efterlever miljökrav, och strategiskt stöd med kravställan genom riskanalyser och LCA. Jag jobbar även med strategiskt hållbarhetsarbete och ledningssystem. Jag har erfarenhet från flera sektorer bland annat fastighet, bygg och anläggning, livsmedelsindustri, universitet, IT, handel och offentlig sektor. 

Anna Persson

Senior konsult

Jag har en doktorsexamen i kemisk apparatteknik och arbetar med kemi och miljöfrågor på Goodpoint. Jag gör leverantörsrevisioner, produktbedömningar utifrån miljö- och hälsorisker samt tar fram säkerhetsdatablad och etiketter för kemiska produkter. Tidigare har jag arbetat inom livsmedelsindustrin, med tolkning av livsmedelslagstiftningen, HACCP och hygienplaner.

Sara Hjelm

Senior konsult

Jag jobbar som senior hållbarhetskonsult och projektledare på Goodpoint och har över femton års erfarenhet av att utveckla företags och myndigheters arbete inom miljö och socialt ansvar. Jag hjälper kunder att integrera hållbarhet i strategier och arbetssätt och har arbetat med uppdrag i flera olika branscher som livsmedel, anläggning, second hand, transporter och investeringar. Framförallt arbetar jag med hållbar produktion och hållbara inköp, både åt privata och offentliga kunder. Mina projekt kan handla om att göra en riskanalys av leverantörskedjan, revision, utveckla kravställning, metoder för samverkan och uppföljning, cirkulär ekonomi eller att leda workshops.

Jenny Rosell

Senior konsult

Jag arbetar som senior hållbarhetskonsult på Goodpoint och har över än tjugo års erfarenhet av företags och myndigheters arbete med miljö- och kemikalierelaterade frågor. Jag hjälper kunder att identifiera och uppfylla lagkrav kopplade till kemiska produkter och varor både ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Mina projekt kan handla om riskanalys av kemikaliekedjan, produktbedömningar ur hälso- och miljöperspektiv, substitutions- och utfasningsplaner, registreringar, revisioner, ta fram kravställningar i upphandlingar eller att hålla utbildning.

Olle Sjögren

Konsult

Kommunikation och strategi är mina expertområden på Goodpoint. Jag är före detta nyhetsjournalist, skribent och redaktör och arbetar nu både med Goodpoints egen kommunikation, samt med kunders interna och externa kommunikation. Det omfattar allt från sociala medier, webbpublicering, bildredigering och nyhetsbrev till marknadsföring och omvärldsbevakning. Jag hjälper även kunder med intressentdialog och hållbarhetsredovisning, framför allt genom att vässa paketering och målgruppsanpassning.

Hans von Stedingk

Konsult

Jag är doktor i milljökemi och hjälper Goodpoints kunder med kemi- och miljöfrågor. Jag stöttar och utbildar leverantörer i hur de ska möta lagkrav och frivilligt uppsatta miljökrav. De senaste åren har jag arbetat med miljöbedömningar av byggvaror, där jag bland annat samordnat arbetet med kriterier för produktval av byggprodukter, utifrån materielinnehåll och miljöprestanda. Jag har därtill arbetat med utveckling och tillämpning av system för kravställning för både offentliga och privata aktörer.

Freja Milton

Konsult

Jag arbetar med kemi- och miljöfrågor på Goodpoint. Mina kunduppdrag rör Reach och CLP, bland annat utarbetande av säkerhetsdatablad, klassificering och framtagande av etiketter. Jag arbetar också med uppdrag inom hållbarhetsredovisning, såsom intressentanalyser och intressentdialoger, det har jag även gjort tidigare hos Region Skåne. Jag finns på Goodpoints kontor i Lund.  

Anna Artman

Konsult

Jag arbetar med kemi- och miljöfrågor på Goodpoint, framför allt med uppdrag inom Reach och CLP. Det är exempelvis utarbetande av säkerhetsdatablad, klassificering och framtagande av etiketter. Jag gör också med produktbedömningar ur ett hälso-och miljöperspektiv, med särskilt fokus på byggprodukter. Tidigare har jag bland annat jobbat som laboratorieingenjör på Astra Zeneca och säljare på Handelsbankens betaltjänst Ecster. I botten har jag en masterexamen inom teknik och hållbar utveckling.

Erika Lundgren

Konsult

Jag arbetar med kemi- och miljöfrågor på Goodpoint, framför allt inom Reach och CLP. Uppdragen omfattar bland annat utarbetande av säkerhetsdatablad, klassificering och framtagande av etiketter. Jag gör även produktbedömningar ur ett hälso-och miljöperspektiv samt arbete med miljölagstiftning. Jag är civilingenjör med inriktning mot miljö- och vattenteknik. Innan Goodpoint arbetade jag med produktutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv på Ikea. .

Axel Ohlsson

Konsult

På Goodpoint arbetar jag med klimatberäkningar enligt GHG-Protokollet, väsentlighetsanalyser, intressentdialoger, miljöutredningar samt hållbarhetsredovisningar enligt GRI och ÅRL. Innan jag kom till Goodpoint studerade jag hållbar utveckling och klimatanpassning i sex år vid The University of St Andrews (BSc) och Köpenhamns Universitet (MSc). Jag har arbetat med ekosystemtjänster, energisystem, klimatanpassning och -förmildring samt hållbarhetsstyrning. På Goodpoint jobbar jag även med kommunikation, strategi och som föreläsare.  

Arne Wallin

Senior konsult

Jag jobbar med kemi- och miljöfrågor på Goodpoint i Lund. Mina uppdrag omfattar bland annat ledningssystem, revisioner och leverantörsbedömningar. Jag är civilingenjör i kemiteknik och arbetade tidigare som miljöchef inom kemikaliebedömningar. Jag har lång erfarenhet av arbete med kemikaliefrågor, både nationellt och internationellt. Bland annat inom områdena CLP, GHS, TSCA och substitution.

Lovisa Bohman

Konsult

Jag är konsult inom kemi- och miljöområdet på Goodpoint. Jag arbetar främst med regulatoriska frågor inom kemikalieområdet, inklusive miljö- och arbetsmiljölagstiftning både nationellt och på EU-nivå, så som REACH, CLP samt Arbetsmiljöverkets och Kemikalieinspektionens föreskrifter. Jag hjälper bland annat kunder med att ta fram utfasningsplaner för miljö- och hälsofarliga kemikalier, utföra riskbedömningar av kemiska produkter samt substitution av farliga ämnen. I grunden har jag en masterexamen i miljövetenskap med inriktning kemiska miljörisker och ekotoxikologi.

Malin Hansson Reuter

Konsult

Jag är arbetar med kemi- och miljöfrågor på Goodpoint i Lund. Mina uppdrag omfattar kemikalier och kemikalielagstiftning, främst inom REACH och CLP. Det kan handla om att framställa säkerhetsdatablad samt klassificera och märka kemiska produkter. Jag gör även produktbedömningar av byggvaror ur ett hälso- och miljöperspektiv. Tidigare arbetade jag med miljö- och kemikaliefrågor på upphandlingsenheten i Malmö Stad. Jag har en tvärvetenskaplig utbildning inriktad på orsaker till miljöproblem och dess konsekvenser, samt insikt i relevanta lagar och styrmedel. 

Mattias Blomqvist

Senior konsult

Jag har över 16 års erfarenhet som konsult avseende företags och myndigheters arbete med miljö och CSR. På Goodpoint arbetar jag särskilt med hållbara leverantörskedjor, med revisioner och stöttning i utvärdering av leverantörsrisker, strategiskt arbete med leverantörsuppföljning och formulering av hållbarhetskrav baserat på internationella riktlinjer och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Jag föreläser, undervisar och håller workshops.

 

Anders Appelblom

Konsult (föräldraledig)

Jag arbetar med kemi- och miljöfrågor på Goodpoint, främst med uppdrag inom kemikalielagstiftning, REACH och CLP. Jag gör bland annat produktbedömning av byggvaror ur ett hälso- och miljöperspektiv. Därtill bistår jag kunder med utarbetande av säkerhetsdatablad, klassificering och märkning av kemiska produkter samt risk- och säkerhetsbedömningar. Min bakgrund är inom biomedicin med en masterexamen i toxikologi. Tidigare arbetade jag bland annat med kliniskt laboratoriearbete på Stockholms läns landsting.

Cecilia Östlund

Konsult

På Goodpoint arbetar jag med verksamhetsstyrning. Jag kommer närmast från en roll som tillförordnad miljöchef för Kiruna och Åre Östersunds flygplats (Swedavia). Där arbetade jag med en stor variation av strategiska miljöfrågor, såsom den årliga miljörapporten, intressentanalyser, måluppföljning och revisioner. Jag har arbetat med projektledning av arbetsgrupper samt med byggrelaterade miljöfrågor.

Anna Ouchterlony

Konsult

Jag arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor på Goodpoint. Mina uppdrag är kopplade till miljöledning, social hållbarhet, revision och utbildning. Jag gör även produktbedömningar av byggvaror ur ett hälso- och miljöperspektiv. Jag har en civilingenjörsexamen inom ekosystemteknik, med inriktning mot miljösystemanalys.

Malin Sahlberg

Praktikant

Jag läser en utbildning till Hållbarhetsspecialist inom ramen för Yrkeshögskolan och gör min praktikperiod på Goodpoint. På Goodpoint jobbar jag bland annat med hållbarhetsredovisning enligt GRI och leverantörsbedömning. I grunden är jag civilingenjör i kemiteknik och har lång erfarenhet från livsmedelsindustrin där jag har arbetat med produktutveckling, förpackningar, marknadsföring, lagstiftning och märkning samt interna och externa utbildningar.

Emma Svensson Akusjärvi

Konsult

Jag arbetar med kemi- och miljöfrågor på Goodpoint i Stockholm. Mina konsultuppdrag är kopplade till bland annat kemikalielagstiftning, riskbedömningar och miljökrav i upphandling. Jag gör även bedömningar av byggvaruprodukter ur ett hälso- och miljöperspektiv. Min utbildning är en doktorsexamen i organisk kemi med inriktning mot metallkatalyserade reaktioner. Tidigare arbetade jag med ackrediterat kliniskt laboratoriearbete på Stockholms läns landsting och som bokförläggare för naturvetenskaplig facklitteratur. 

Maria Jakobsson

Senior konsult

Info kommer snart.

Ouliana Åhlfeldt

Senior konsult

Info kommer snart.

Daniel Balian

Konsult

Sedan 2017 har jag arbetat som hållbarhetskonsult med specialitet inom samhällsbyggnad och hållbar infrastruktur. Mina uppdrag omfattar bland annat klimatfrågan (beräkning, workshops, uppföljning), hållbarhetskrav i offentlig upphandling och miljösamordning i projekt. Jag är certifierad assessor inom CEEQUAL och utbildad inom GRESB Infrastructure Fund samt Real Estate Assessment.