Goodpoints uppförandekod

Antagen av VD och styrelse 12 mars 2013. Rediverad 5 augusti 2015.

Vår uppförandekod

Goodpoint utvecklar och tillhandahåller tjänster inom hållbar utveckling. Vi hjälper företag och organisationer som vill ta ansvar och därigenom utveckla sin verksamhet och stärka sitt varumärke. Socialt och miljömässigt ansvarstagande inklusive en god affärsetik är grunden för långsiktiga och förtroendefulla relationer mellan oss på Goodpoint och våra kunder och samarbetspartners. Uppförandekoden är antagen av Goodpoints styrelse och beskriver våra värderingar och hur vi agerar. Goodpoint är medlem i FN:s Global Compact och vår uppförandekod bygger på dess tio principer. Vi arbetar för att sprida budskapet i denna uppförandekod i vår värdekedja.

Lagar och förordningar

Vi respekterar rättsstatens principer och tar ansvar för våra handlingar. Vi följer nationell lagstiftning och internationella uppförandenormer. För att säkerställa detta genomför vi lagbevakning av för oss relevant lagstiftning.

Affärsetik

Vi accepterar ingen form av korruption, givande eller tagande av muta. Vi följer interna riktlinjer för gåvor, måltider och representation.

Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med gällande konkurrenslagstiftning.

Konfidentiell information som rör våra uppdragsgivares verksamhet används enbart för det ändamål den är avsedd.

Alla affärsbeslut ska fattas utifrån den långsiktiga, hållbara affärsnyttan för Goodpoint.

Våra medarbetare engagerar sig inte i verksamheter där det finns en potentiell konflikt med Goodpoints intresse. Ingen utnyttjar sin ställning för personlig vinning på bekostnad av företaget, kunder eller andra externa parter.

Vi är professionella och sanningsenliga i våra mellanhavanden och vilseleder inte kollegor, kunder eller andra vi samverkar med.

Mänskliga rättigheter

Vi respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna och arbetar för att så sker inom vår värdekedja.

Vi behandlar alla människor med respekt och värdighet. Vi accepterar inte barnarbete eller tvångsarbete.

Vi tror att organisationen tjänar på en aktiv kommunikation mellan ledningen och de anställda och är öppna för olika former av dialog. Vi välkomnar de anställda att ansluta sig till fackföreningar och delta i kollektiva förhandlingar, till exempel via den lokala fackförening som finns på Goodpoint.

Vi respekterar rätten till privatliv. Personlig information måste inhämtas och handhas på ett korrekt och lagligt sätt. Vi bedriver i möjligaste mån vårt arbete under normal kontorstid och undviker så långt det är möjligt att arbeta övertid på kvällar och helger.

Miljö

Vi vidtar alltid försiktighet med hänsyn till miljörisker i den verksamhet vi bedriver och genomför kontinuerligt riskanalyser i vår värdekedja.

Vi stöttar våra kunder och samarbetspartners att ta ansvar för miljö och hållbar utveckling. Vi är en strategisk partner till företag och organisationer som söker innovativa lösningar där sund ekonomi kombineras med miljövänlig teknik/hållbara värderingar.

Vi har en resepolicy som säger att vi i första hand ska välja miljövänliga färdmedel i tjänsten. Vi kompenserar för de CO2-utsläpp som våra resor ger upphov till. Vi köper ekologiska livsmedel och ställer miljökrav vid inköp av kontorsmaterial och utrustning.

Magnus Boman
Magnus Boman

VD, Goodpoint

Vill du veta mer?