Sommarens nyheter kring CSRD
 – Goodpoint sammanfattar

ESRS har antagits

Sommarens stora nyhet är att EU-kommissionen den 31 juli antog 12 slutgiltiga standarder för hållbarhetsredovisning i enlighet med CSRD. Då kommissionen slopat expertorganet Efrags rekommendationer kring obligatorisk rapportering av företagens klimatpåverkan och anställdas villkor, har nyheten lett till häftig debatt.

Den huvudsakliga kritiken har bestått i att ESRS-standarderna är för löst formulerade för att uppnå sitt avsedda syfte: att förbättra tillgängligheten av transparent och jämförbar hållbarhetsinformation.

Vad är ESRS och CSRD?

🎯 ESRS består av 12 standarder för hållbarhetsredovisning i enlighet med EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Standarderna består av detaljerade upplysningskrav inom hållbarhetsfaktorerna Environment, Social och Governance (ESG).

🎯 "Double materiality" är centralt i ESRS. För företag innebär principen en skyldighet att upplysa både om hur företaget påverkas av hållbarhetsrisker och om hur företaget påverkar miljö och sociala rättigheter.

🎯 Vid utformning av ESRS har interoperabilitet med globala standardiseringsinitiativ varit centralt. ESRS är idag samstämmigt med standarder från organisationer som International Accounting Standards Board (IASB) och Global Reporting Initiative (GRI).

🎯 CSRD-direktivet är en del av en rad åtgärder inom den europeiska gröna given, via EU Action Plan on Financing Sustainable Growth, som syftar till att omorientera kapitalflöden till hållbara verksamheter, integrera hållbarhet i företagens riskhantering och främja transparens och långsiktighet.

Stora steg framåt för rapportering

Enligt de nu antagna standarderna är det resultatet av väsentlighetsanalysen som avgör vilka upplysningskrav i ämnesstandarderna som ska inkluderas i redovisningen (kraven i de övergripande standarderna, ESRS 1 och ESRS 2 förblir obligatoriska, då de inte kan bedömas i termer av väsentlighet).

Oavsett mängden obligatoriska upplysningskrav utgör CSRD tveklöst en revolution inom företagens rapportering av, och arbete med, hållbarhetsfrågor.

Hur Goodpoint kan hjälpa till

Cirka 50 000 europeiska företag blir skyldiga att hållbarhetsredovisa i enlighet med CSRD. På det viset ska tillgängligheten på transparent och jämförbar hållbarhetsinformation stärkas inom EU.                                    

En ohållbar affärsmodell kan ingen flitig rapporteringsexpert eller fullgott system för datahantering dölja. Goodpoints erbjudande av CSRD-tjänster finns därför både inom styrning, rapportering och uppföljning. I uppdragen tas likaledes hänsyn till hur kundens verksamhet påverkar miljö och sociala rättigheter och till hur hållbarhetsfrågor kan utgöra såväl risker som möjligheter för kundens affär.

Kontaktperson

Elin Nilsson

Affärsområdesansvarig för Hållbara affärer

+46 703 23 42 52

Maila mig