CSDDD har röstats igenom av EU:s medlemsländer

Nya EU-regler kräver ökad hållbarhet i företags leverantörskedjorEnligt nya lagkrav från EU måste företag framöver aktivt säkerställa hållbarheten i sina produktions- och leverantörskedjor. Detta genom det nya Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), som kräver att större företag vidtar ”tillbörlig aktsamhet” i enlighet med internationella riktlinjer. Detta inkluderar åtgärder för mänskliga rättigheter och miljöskydd, samt utvecklandet av strategier för att uppnå 1,5-gradersmålet. Även mindre företag kommer att påverkas, eftersom de ofta ingår i de större företagens leverantörskedjor.


För att direktivet ska träda i kraft krävs formellt godkännande från EU-parlamentet, med en omröstning som är planerad till slutet av april. Efter att lagtexten publicerats i EU:s officiella tidning, vilket sker 20 dagar efter antagandet, har medlemsstaterna två år på sig att implementera direktivet i nationell lagstiftning.

Trots att CSDDD försvagades strax före det antogs av Europeiska rådet, så finns de grundläggande kraven kvar. Nedan sammanfattar vi de senaste förändringar i direktivet:

  • I det ursprungliga förslaget skulle CSDDD omfatta företag med över 500 anställda och €150 miljoner i global nettoomsättning. Nu omfattas i stället företag över 1 000 anställda och €450 miljoner i global nettoomsättning. Tidigare omfattades även företag inom högriskbranscher med över 250 anställda och €40 miljoner i omsättning, men detta har nu strukits. I stället har en översynsklausul lagts till som möjliggör inkludering av dem i ett senare skede.
  • I stället för att börja gälla samtidigt för alla omfattade företag, kommer implementeringen av direktivet nu att ske stegvis. Först 5 år efter att direktivet antas kommer det alltså börja gälla för samtliga omfattade företag.
  • I överenskommelsen innan jul omfattades hela värdekedjan uppströms, samt delar av den nedströms som avfall, transporter och lagring. I den nya texten har skrivningen om avfall tagits bort.
  • I tidigare skrivning skulle företagen främja genomförandet av en klimatomställningsplan med hjälp av bland annat ekonomiska incitament till ledningen, en skrivning som nu har tagits bort.
Bakgrund till direktivet

2022 lade EU-kommissionen fram ett förslag om att företag måste genomföra human rights due diligence (tillbörlig aktsamhet) i sina leverantörskedjor, det vill säga identifiera och åtgärda negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö i hela värdekedjan uppströms och delar av värdekedjan nedströms. Sedan dess har förslaget förhandlats och bearbetats inom EU:s olika instanser.

Strax innan jul nådde Parlamentet och Rådet en överenskommelse som de skickade för slutligt godkännande, men efter att Tyskland, följt av Italien, hotat med att inte godkänna förslaget sköts röstningen i Rådet upp. Även Sverige hotade att rösta ner direktivet, och lade även efter de nya förändringarna ner sin röst. Det krävdes betydande försvagningar av direktivet för att Rådet till slut skulle komma överens om en version av förslaget, trots ett stort stöd bland civilsamhälle, näringsliv och andra länder.

Vi kan due diligience!

Behöver ni hjälp med tillbörlig aktsamhet i enlighet med CSDDD, FN:s vägledande principer och OECD:s riktlinjer? Tveka inte att kontakta oss!

Kontaktperson

Andrea Hedbäck

Affärsområdesansvarig för Schyssta villkor

072 077 08 65

Maila mig