EU-förslag:

Nytt direktiv om Corporate Sustainability Due DiligenceEtt nytt förslag till direktiv om Corporate Sustainability Due Diligence antogs av EU-kommissionen den 23 februari. Här sammanfattar vi vad direktivet kan innebära för företag och organisationer som verkar inom EU.

Enligt förslaget kommer EU-företag att behöva säkerställa att deras verksamhet inte orsakar brott mot mänskliga rättigheter och miljöskada, exempelvis att deras leverantörer inte använder barnarbete, utnyttjar arbetare, orsakar föroreningar eller förlust av biologisk mångfald.


Kraven föreslås omfatta två typer av EU-företag:

  • Grupp 1: Stora företag med fler än 500 anställda och en nettoomsättning på 150 miljoner euro, motsvarande drygt 1,5 miljarder kronor.
  • Grupp 2: Företag inom definierade högriskbranscher, som inte uppfyller båda tröskelvärdena för grupp 1, men som har mer än 250 anställda och en nettoomsättning på 40 miljoner euro, motsvarande drygt 400 miljoner kronor.


EU-kommissionen uppskattar att de två grupperna motsvarar cirka 13 000 bolag inom unionen. Även företag utanför EU som är verksamma i EU med omsättningströskeln genererad i EU och anpassad till Grupp 1 och 2, föreslås omfattas av kraven. Kommissionen uppskattar att det handlar om cirka 4 000 bolag.


Tillsynen för regelefterlevnad läggs på medlemsländerna, vilka också bestämmer bötesnivåer vid överträdelser.


I lagförslaget finns också en punkt om civilrättsligt ansvar, som innebär att företag kan hållas ansvariga om en leverantör, som bolaget har ett långvarigt och frekvent samarbete med, begått brott mot mänskliga rättigheter eller andra överträdelser. Dessutom måste företag i grupp 1 ha en plan för att säkerställa att deras affärsstrategi är förenlig med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C i linje med Parisavtalet.


Nu ska kommissionen presentera förslaget för EU-parlamentet och ministerrådet som ska ta ställning till direktivet. Vid ett godkännande kommer EU:s medlemsländer att ha två år på sig att införliva direktivet i den nationella lagstiftningen.


Konkret innebär förslaget att företagen som berörs ska:

  • integrera due diligence för mänskliga rättigheter och miljö i policyer och styrmodeller,
  • identifiera faktisk eller potentiell negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö,
  • förebygga eller mildra potentiella effekter,
  • avsluta eller minimera faktiska effekter,
  • upprätta och upprätthålla ett klagomålsförfarande,
  • övervaka effektiviteten av due diligence-policyn och åtgärderna,
  • kommunicera offentligt om due diligence,
  • upprätta en plan för att säkerställa att deras affärsstrategi är förenlig med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C i linje med Parisavtalet.

Vill du veta mer om den kommande lagstiftningen?