EU-förslag:

Lagpaket om cirkulär ekonomiDen 30 mars lade EU-kommissionen fram ett lagpaket inom ramen för den europeiska gröna given med syftet att hållbara produkter ska bli norm, främja cirkulära affärsmodeller och ge konsumenterna mer inflytande.

Lagpaketet kan delas upp i fyra huvudområden:

1. Initiativ för hållbara produkter.
2. Strategi för hållbara och cirkulära textilier.
3. Förslag till översyn av förordningen om byggprodukter.
4. Regler för att stärka konsumentmakten.

1. Initiativ för hållbara produkter

Kommissionen föreslår att de nuvarande ekodesignreglerna utvidgas för att omfatta så många produkter som möjligt samt möjliggöra ett bredare tillämpningsområde för produktkraven. Nya kriterier ska tas fram som ska göra produkter mer hållbara, återanvändbara, uppgraderbara, reparerbara, lättare att underhålla, renovera och återvinna, samt energi- och resurseffektiva.

Förslaget innebär att det ska vara möjligt att fastställa regler för alla fysiska produkter som släpps ut på marknaden eller tas i bruk. Endast ett fåtal sektorer, som livsmedel, foder och läkemedel, är undantagna. Vilka produkter som ska ingå i den första arbetsplanen för revidering av ekodesign-direktivet kommer kommissionen att fastställa via offentligt samråd som avses inledas senast slutet av 2022.

Konkret innebär förslaget att företagen som berörs ska:

 • säkerställa att reglerade produkter möter fastställda kriterier gällande energieffektivitet, cirkularitet samt minskning av produkters totala miljö- och klimatavtryck,
 • säkerställa att alla reglerade produkter har ett digitalt produktpass,
 • ha kännedom om hela sin leveranskedja och produktens innehåll,
 • beakta att krav på märkning kan komma att införas.

2. Strategi för hållbara och cirkulära textilier

EU-kommissionen presenterar även en textilstrategi med mål och konkreta åtgärder med syftet att de textilprodukter som kommer ut på EU-marknaden år 2030 har lång livslängd och kan återvinnas, i största möjliga utsträckning är tillverkade av återvunna fibrer, inte innehåller farliga ämnen och har tillverkats med respekt för sociala rättigheter och miljön. Kommissionen kommer att stödja sektorn i övergången, bland annat avser man att ta fram en gemensam färdplan för omställningen och erbjuda ekonomiskt stöd.

Konkret innebär förslaget att företagen som berörs ska:

 • säkerställa att produkter lever upp till ekodesignkrav för textiler och att reglerade produkter har ett produktpass,
 • minska antalet klädkollektioner per år och minimera sina koldioxid- och miljöavtryck,
 • integrera cirkulära principer i sina affärsmodeller,
 • ta producentansvar för textiler,
 • kommunicera om produkters miljöpåverkan i linje med nya konsumentregler,
 • ta itu med oavsiktligt utsläpp av mikroplaster från syntetiska textilier,
 • motverka förstöring av osålda eller returnerade textilier.

3. Förslag till översyn av förordningen om byggprodukter

Kommissionen lägger också fram ett förslag som syftar till att främja den inre marknaden för byggprodukter och se till att det befintliga regelverket är lämpligt för att uppnå hållbarhets- och klimatmålen när det gäller den bebyggda miljön.

Översynen av förordningen om byggprodukter är tänkt att:

 • ta fram nya produktkrav för byggprodukter som bygger på den allra senaste tekniken så att de blir mer hållbara, reparerbara, återvinningsbara och lättare att återtillverka,
 • göra det lättare för standardiseringsorgan att utforma gemensamma europeiska standarder,
 • bidra till att undanröja hinder för den fria rörligheten på den inre marknaden,
 • innehålla digitala lösningar som minskar de administrativa bördorna för framför allt små och medelstora företag, bland annat en databas över byggprodukter och ett digitalt produktpass.

Konkret innebär förslaget att företagen som berörs ska:

 • säkerställa att produkter lever upp till nya produktkrav för byggprodukter och har ett digitalt produktpass,
 • ha kännedom om hela sin leveranskedja och produktens innehåll.

4. Regler för att stärka konsumentmakten

Slutligen innehåller paketet ett förslag på en uppdatering av EU:s konsumentregler, som ska säkerställa att konsumenterna kan göra välgrundade och miljövänliga val när de köper sina produkter. Konsumenterna kommer att ha rätt att få veta hur länge en produkt är utformad för att hålla och möjligheten till reparation av produkten. Dessutom är reglerna tänkta att stärka konsumentskyddet mot opålitliga eller falska miljöpåståenden genom att förbjuda greenwashing och metoder som vilseleder konsumenterna om produktens hållbarhet.

Konkret innebär förslaget att företagen som berörs ska:

 • informera konsumenten om produkternas garanterade hållbarhet,
 • tillhandahålla relevant information om reparationer, såsom tillgången till reservdelar eller en reparationshandbok,
 • säkerställa att informationen tillhandahålls före köpet och på ett tydligt och begripligt sätt,
 • säkerställa att man i kommunikation gällande produktens miljöpåverkan lever upp till det ramverk som tas fram.

Vill du veta mer om den kommande lagstiftningen?