EPD:er stärker konkurrenskraften

Goodpoint har på uppdrag av Bitterna Såg & Trävaru AB tagit fram en Environmental Product Declaration (EPD) för träslipers som används för svenska järnvägar. Med hjälp av en EPD går det att bedöma miljöprestanda för en produkt. En EPD bidrar även till att stärka företagets konkurrenskraft vid upphandlingar.

Vad är fördelen med en EPD?

Allt fler leverantörer stöter på kravet att bifoga en miljövarudeklaration, en så kallad EPD, tillhörande deras produkt. Till exempel kan det efterfrågas vid upphandling där inköpare ställer miljökrav. Med en EPD kan möjliga produktalternativ utvärderas utifrån olika indikatorer för miljöpåverkan. På senare år är det just EPD:er som har blivit ett etablerat jämförelseinstrument, mycket tack vare de produktspecifika regelverk som styr framtagningen av en EPD. Kraven skiljer sig åt mellan vilka moduler (delar av livscykeln) som ska inkluderas i EPD:n. I de flesta fall är det hela livscykeln (från vagga till grav) som behöver redovisas genom inventering, beräkning och modellering.

Skälen till att ta fram en EPD är flera:

  • Regelverket är anpassat till olika produktgrupper, vilket ökar transparensen och jämförbarheten.
  • EPD:n är produktspecifik, vilket ger ett tillförlitligt och korrekt resultat.
  • Framtagningen av en EPD innebär att tillverkaren av produkten får klart för sig vilka delar av produkten och processerna (råvarorna, tillverkning, transporter eller avfallshantering) som har störst miljöpåverkan, och får därmed indikationer var framtida åtgärder bör fokuseras för bäst effekt.

Allt vanligare hos offentlig sektor

Trafikverket är en av de myndigheter som ställer allt högre miljö- och klimatkrav på sina leverantörer. Bland annat ställs krav på att en EPD ska finnas. En leverantör kan dock få dispens om en EPD inte tagits fram, och i stället kan Klimatkalkylen på Trafikverkets hemsida användas. Klimatkalkylen ger mer generell information om produktens klimatpåverkan än en EPD.

De produktspecifika regelverken gör att en EPD för en industriport ser annorlunda ut än den gör för en påse murbruk. Goodpoint har tagit fram EPD:er för båda dessa produktgrupper. Den senaste EPD som vi publicerat är för träslipers till svenska järnvägar. En sliper är den balk som ligger tvärsemot tågrälsens riktning, och hindrar att järnvägsrälsen sjunker ner i ballastmaterialet som rälsen vilar på. Bitterna Såg & Trävaru AB ville av flera skäl ta fram en EPD för sin produkt, men framför allt för att få fördel jämfört med konkurrenter som saknar EPD. Bitternas främsta kund är Trafikverket som ansvarar för Sveriges järnvägsnät, och som är i löpande behov av stora mängder träslipers. Nu är Bitternas Såg & Trävaru AB redo att visa på sina goda resultat i sin EPD!

Kortfakta om EPD:

  • EPD tas fram utifrån internationella standarder såsom ISO 14025 och EN 15804.
  • EPD ska verifieras av en oberoende granskare.
  • EPD:ns resultat publiceras hos en programoperatör och blir offentlig.
  • EPD är giltig i fem år från publicering.
  • EPD redovisar miljöpåverkan utifrån flera indikatorer (klimatpåverkan, påverkan på ozonlagret, övergödnings-/ försurningspotential med flera).
  • EPD redovisar miljöpåverkan under produktens hela livscykel, som delas in i moduler (A1-A5 Byggskede, B1-B7 Användningsskede, C1-C4 Slutskede, D Fördelar/Belastningar utanför systemgränsen).