EU ställer nya hållbarhetskrav på produkter

Ekodesignförordningen träder i kraftDen 27 maj i år antog Europeiska Rådet Ekodesignförordningen (ESPR). Förordningen väntas träda i kraft vid månadsskiftet juni/juli.

Ekodesignförordningen ställer krav på produkters hållbarhet, återanvändbarhet, uppgraderbarhet och reparerbarhet. Dessutom regleras förekomsten av farliga ämnen. Denna förordning gäller för nästan alla produkter som sätts ut på marknaden, vilket innebär att den omfattar fler produkter än det tidigare ekodesigndirektivet som fokuserade på energirelaterade produkter.


Specifika krav i delegerade akter

Ekodesignförordningen fungerar som en vägledande ramlag. Det innebär att specifika krav för olika områden kommer att finnas i delegerade akter. Dessa akter kommer till exempel att definiera vilka ämnen som anses vara farliga och som kan påverka återvinningen negativt, de så kallade "Substances of concern" (SoC). De första delegerade akterna förväntas beröra textil- och stålindustrin.

Nya krav och produktpass

Med Ekodesignförordningen införs även krav på att osålda varor inte får förstöras samt att uppgifter om produkterna ska redovisas i så kallade produktpass (Digital Product Passport, DPP). Produktpassen syftar till att öka insynen i produkternas innehåll, särskilt vad gäller farliga ämnen, samt att underlätta återanvändning och återvinning av materialen.

Digitala produktpass

Produktpassen kommer att förenkla digital åtkomst till produktspecifik information relaterad till hållbarhet, cirkularitet och lagefterlevnad. Detta är ett viktigt steg för att säkerställa att produkter inte innehåller farliga ämnen och att de kan ingå i ett cirkulärt flöde. Kraven på digitala produktpass förväntas vara klara i slutet av 2025.

Ekodesign forum och delegerade akter

Ekodesign forum kommer att ta fram underlagen till de delegerade akterna, och de första förväntas träda i kraft 2026. De digitala produktpassen innebär att företag behöver veta mer om de kemikalier som ingår i deras produkter än de gör idag.

Stöd från Goodpoint

Vi på Goodpoint kan hjälpa företag att hantera dessa utmaningar. Med lång erfarenhet av arbete med cirkularitet och hållbarhet kan vi stödja företag med identifiering av SoC, kartläggning av leverantörskedjor och rådgivning kring avfall som ska bli nya produkter. För hållbara produkter är det viktigt att veta allt om deras livscykel, och vi kan hjälpa er att ta fram EPD/LCA utifrån era behov. Välkomna att kontakta oss för stöd och rådgivning!

 

Kontaktperson

Jenny Rosell

Affärsområdesansvarig för Cirkulariet & kemi

072 402 40 91

Maila mig