CSRD – Så redovisar du rättFrån och med 2024 gäller EU:s nya lag om hållbarhetsredovisning CSRD. Det betyder betydligt mer omfattande krav på hållbarhetsarbetet. Här sammanfattar vår expert Elin Nilsson det viktigaste.

Vad är CSRD?

– Det står för Corporate Sustainable Reporting Directive och är ett direktiv, ett mål som varje medlemsland ska nå. Varje medlemsland får sedan införa detta i sin egen lagstiftning. CSRD är direktivet för obligatorisk hållbarhetsrapportering i hela EU.

Varför införs CSRD?

– Det finns flera skäl. EU vill strömlinjeforma hållbarhetsrapporteringen så att den blir mer transparant, jämförbar och i linje med taxonomiförordningen.

– Men syftet är också att minska kostnaden för bolagens rapportering och göra det möjligt för företag att möta marknadens växande efterfrågan på hållbarhetsinformation. Idag blir det nämligen allt viktigare för investerare, ägare och andra intressenter att bli medvetna om hur ett företags finansiella resultat kan påverkas av hållbarhetsrisker, så som klimatförändringen.

Vilka omfattas av CSRD?

– Direktivet införs stegvis, men när det är fullt implementerat omfattar det alla större företag inom EU som uppfyller minst två av tre av dessa kriterier:

  1. Fler än 250 anställda

  2. Nettoomsättning över 40 miljoner euro.

  3. Balansräkning över 20 miljoner euro.

Hur regleras detta i svensk lag?

– Idag är det Årsredovisningslagen som styr krav på hållbarhetsrapportering. En utredning är tillsatt för att utreda hur CSRD ska inlemmas i svensk lag. Utredningens slutbetänkande kommer 1 juni 2023.

Praktiskt då, hur ska vi redovisa enligt CSRD?

– Till direktivet hör särskilda redovisningsstandarder, ESRS – European Sustainability Reporting Standards. Dessa beskriver i detalj hur redovisningen ska gå till.

– En stor skillnad blir att hållbarhetsrapporteringen inte får läggas separat utan ska ingå som en del i bolagets förvaltningsberättelse.

– En annan skillnad är att rapporteringen ska ske med så kallad dubbel väsentlighet i fokus. Det betyder att företaget måste redovisa hur olika hållbarhetsrisker påverkar bolagets affär och resultat. Det kan vara sådant som att torka eller ökade regnmängder leder till att produkter inte kan produceras på samma sätt som tidigare eller att det finns ökad risk för naturkatastrofer som förstör materiella värden.

Vad är viktigast att tänka på för företag som omfattas av CSRD?

– Att det faktiskt inte är själva rapporteringen som är viktig, utan hållbarhetsarbetet. Det här är en signal från EU om att vi måsta öka takten på omställningen.

Kontakta vår CSRD-expert Elin Nilsson

Telefonnummer: 070-257 57 41
Mejl: elin.nilsson@goodpoint.se