Vid årsskiftet träder en ny förordning i kraft

Avskognings-förordningen ställer högre krav på företagens leverantörskedjor Den 31 december 2024 träder EU Regulation on Deforestation-free Products, eller Avskogningsförordningen, i kraft. Denna förordning syftar till att minska EU:s bidrag till global avskogning och skogsförstörelse, och ställer strikta krav på produkter som säljs inom unionen. 


Avskogningsförordningen, som ersätter Timmerförordningen, är en central del av EU:s skogsstrategi, som har ett tydligt mål att minska unionens bidrag till global avskogning och skogsförstörelse. Genom att införa krav på produkter som säljs inom EU, hoppas lagstiftarna att minska utsläppen av växthusgaser och bevara den biologiska mångfalden. Detta initiativ reflekterar EU:s bredare ambition att vara en ledande aktör inom global hållbarhet.

Väldigt många omfattas  

Förordningen påverkar alla företag som tillverkar, importerar eller handlar med specifika produkter på EU:s inre marknad eller exporterar dem från unionen. Produkterna som omfattas inkluderar råvaror som trä, oljepalm, nötkreatur, soja, kaffe, kakao, timmer och gummi, samt produkter baserade på dessa råvaror, exempelvis nötkött, möbler, choklad och tryckt papper. Den breda omfattningen av förordningen innebär att många sektorer måste anpassa sina leverantörskedjor för att uppfylla de nya kraven.

Tydliga krav 

Företag som vill placera varor på EU:s inre marknad eller exportera dem från EU måste uppfylla tre huvudkrav. För det första måste varorna vara spårbara till odlingsområdet, som inte får ha avskogats efter den 31 december 2020. Detta krav på spårbarhet är kritiskt för att säkerställa att produkterna inte bidrar till fortsatt avskogning. För det andra måste varorna ha producerats i enlighet med lagstiftningen i produktionslandet, vilket innebär att företagen måste ha detaljerad kännedom om och övervakning av sina leverantörers verksamheter. Slutligen måste företagen genomföra en tillbörlig aktsamhetsförklaring (due diligence), vilket inkluderar riskbedömningar och hanteringsåtgärder för att säkerställa att produkterna inte bidrar till avskogning. Träprodukter som har producerats av virke som avverkades innan 29 juni 2023 undantas dock av förordningen, men omfattas av Timmerförordningen fram till 31 december 2027

Konsekvenser vid bristande efterlevnad 

Om företag inte uppfyller kraven, får deras varor inte sättas på EU:s marknad eller exporteras. Material och tillhörande inkomster kan konfiskeras, och sanktionerna för bristande efterlevnad ska stå i proportion till miljöförstöringen och värdet av de relevanta varorna. Det högsta bötesbeloppet kan vara minst fyra procent av företagets årliga omsättning i EU. Dessutom måste varje medlemsland utföra årliga kontroller baserade på en EU-gemensam riskklassificering av olika länders risk för avskogning, och resultaten av dessa kontroller ska publiceras och rapporteras till EU-kommissionen. 
 

Strategier och affärsutveckling 

För att anpassa sig till förordningen behöver företag implementera flera strategier. Det är avgörande att skapa en djup förståelse för de specifika skyldigheter som gäller för deras verksamhet och produkter. Utveckling av robusta spårbarhetssystem är nödvändigt för att kunna spåra produkterna tillbaka till odlingsområdet och säkerställa att dessa områden inte har avskogats efter den fastställda tidsgränsen. Samarbete med leverantörer är också avgörande för att säkerställa att produkterna produceras enligt lokala lagar och hållbara metoder.  

Etablering av due diligence-processer hjälper företag att identifiera, bedöma och hantera risker i sina leverantörskedjor. Certifieringar som PEFC, FSC och Fairtrade kan vara användbara verktyg, även om de inte ensamma är tillräckliga. Utbildning av personal och leverantörer om kraven i förordningen är nödvändigt för att säkerställa korrekt efterlevnad. Slutligen måste företag utveckla interna system för lagring och rapportering av information till det EU-gemensamma informationssystemet, och stora företag behöver även offentliggöra sitt system för tillbörlig aktsamhet på sina hemsidor.

Värdeskapande 

Strategiskt måste företag investera i att förstå och integrera dessa krav i sina verksamheter för att undvika betydande ekonomiska sanktioner. Genom att proaktivt anpassa sig till de nya reglerna kan företag inte bara bidra till en mer hållbar utveckling, utan också skapa värden såsom kostnadsbesparingar, minskade risker, nya möjligheter, stärkt varumärke, ökat medarbetarengagemang, förbättrad kundlojalitet och bättre tillgång till kapital. 

Vi kan lagstiftning och uppföljning!

Behöver ni hjälp med att implementera avskogningsförordningen? Tveka inte att höra av er! 

 

Kontaktperson

Andrea Hedbäck

Affärsområdesansvarig för Schyssta villkor

072 077 08 65

Maila mig