FN:s global compact

 

Goodpoint har undertecknat FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact och förbinder sig därmed att aktivt arbeta med Global Compacts tio principer för hållbar utveckling inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Runt 13 000 företag och andra intressenter i 170 länder är anknutna till FN:s Global Compact, vilket gör det till världens största strategiska initiativ för företag inom hållbarhetsområdet. Initiativet lanserades år 2000 med syftet att uppmuntra företag globalt att införa hållbarhetsrelaterade policyer, samt att årligen rapportera om sitt hållbarhetsarbete.

Grunden för principerna

Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen och FN:s konvention mot korruption.

Årlig rapportering

Varje år utger Goodpoint en statusrapport (Communication on Progress) som beskriver hur vi bedriver vår verksamhet i enlighet med de 10 principerna. Rapporten publiceras på FN:s Global Compacts hemsida, tillgänglig för allmänheten.

Goodpoint bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Genom samarbetet med våra kunder bidrar Goodpoint till alla 17 av FN:s globala hållbarhetsmål. Men vår främsta kunskap och vår största påverkan ligger inom följande mål: Mål 8 – Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt; Mål 10 – Minskad ojämlikhet; Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion; Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna och Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald. Vi stöder våra kunder i deras arbete för att anpassa sina organisationer till Agenda 2030 och kommunicera framsteg mot målen.