Värdeskapande revisioner

Ett viktigt moment i alla ledningssystemsstandarder är internrevision. En del företag och organisationer väljer en neutral och extern part som kan genomföra en meningsfull granskning av verksamheten. Det kan vara för att få extra driv i arbetet eller helt enkelt för att det är svårt att få tiden att räcka till.

Arbetet med externa, professionella internrevisorer bidrar till en företagskultur med fokus på ständiga förbättringar.

Du kan anlita oss för genomförande av internrevision mot kraven i ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, OHSAS 18001, AFS 2001:1 och SA 8000 samt mot kraven i förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Vi identifierar styrkor och svagheter samt lämnar förbättringsförslag. Vårt fokus är att internrevisionen ska skapa värde till företaget/organisationen vi reviderar och vi anlägger därför ett brett perspektiv på våra internrevisioner.

Vill du själv utbilda dig till internrevisor?
Vi genomför företagsanpassade utbildningar i internrevision. Kontakta Caroline Rosenberg 08-789 04 49 för mer information.

Övriga granskningar och revisioner

Avtalsrevisioner
Goodpoint följer upp ställda avtalskrav inom t ex miljöområdet för att säkerställa att kunden verkligen får tjänster/produkter som uppfyller de krav de har ställt. Det kan t ex gälla krav ställda i ramavtalsupphandlingar.

Verksamhetsrevision
Vi granskar en viss del av en verksamhet, t ex revision mot avtalskrav, policys, projekt, ramavtal m.m.

Kontakta mig för frågor om revisioner
Bengt Farg
Bengt Fransson