Ledningssystem

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av införande och förankring av olika typer av ledningssystem, och flera är utbildade revisorer inom miljö, kvalitet- arbetsmiljö och socialt ansvar.

Vi deltar aktivt i SIS tekniska kommittéer Kvalitetsledning, Miljöledning, Arbetsmiljöledningssystem och Socialt ansvarstagande för framtagning av nya standarder.

Kvalitetsledningssystem
Vi hjälper er att kartlägga era processer, kunder och kundkrav samt ta fram de
rutiner som krävs för att uppfylla kraven i ISO 9001 och klara kraven för certifiering. Vi genomför även interna kvalitetsrevisioner och genomför ledningsseminarier och de utbildningar ni behöver för olika grupper av medarbetare. Vi har konsulter med lång och gedigen erfarenhet av organisationsutveckling som kan hjälpa er att införa ett kvalitetsledningssystem som effektiviserar.

Miljöledningssystem
Vår utgångspunkt är att ni ska få ett effektivt miljöledningssystem i er organisation. Vi kan fungera som rådgivare och bollplank eller gå in mer i detalj och hjälpa till med rutiner, instruktioner, mallar och blanketter. Vi genomför miljöutredningar, upprättar miljöaspektförteckningar och förteckningar över relevant miljölagstiftning samt hjälper er identifiera, analysera och värdera miljörisker. Vi genomför även interna miljörevisioner, ledningsseminarier och de utbildningar ni behöver för olika grupper av medarbetare. Vi har ett flertal konsulter med lång erfarenhet av att tolka kraven i ISO 14001 utifrån olika verksamheters behov och samtidigt uppfylla kraven på certifiering.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Vi hjälper er att införa systematiskt arbetsmiljöarbete enligt föreskriften AFS 2001:1 och enligt den nya standarden ISO 45001 ledningssystem för arbetsmiljö. Vi hjälper er även med övergången från OHSAS 18001 till ISO 45001. Självklart integrerar vi detta i befintlig verksamhetsstyrning och/eller miljö/kvalitetsledningssystem. Vi upprättar förteckningar över relevant arbetsmiljölagstiftning och genomför interna arbetsmiljörevisioner. Vi hjälper er identifiera, analysera och värdera arbetsmiljörisker samt genomför ledningsseminarier och de utbildningar ni behöver för olika grupper av medarbetare.

Ledningssystem för socialt ansvar
Vi hjälper er att införa ledningssystem för socialt ansvar enligt SA 8000. SA 8000 är en ledningssystemsstandard för att hantera frågor såsom hälsa, barnarbete, diskriminering, tvångsarbete mm. Genom att arbeta med SA 8000 tar organisationen ställning för att verksamheten och leverantörerna arbetar enligt de mänskliga rättigheterna. SA 8000 kan integreras i ett befintligt kvalitets-/miljöledningssystem enligt ISO 14001/9001. Vi hjälper er att utvärdera ert arbete inom de olika områdena som standarden ISO 26000 för socialt ansvarstagande omfattar för att kunna prioritera områden för förbättringar.

Kontakta mig för frågor om ledningssystem
Bengt Farg
Bengt Fransson