Kemi & Miljö

Goodpoint erbjuder företagsinterna utbildningar inom områdena Strategi & Hållbarhetsredovisning, Kemi & Miljö, Ledningssystem och Socialt ansvar och hållbar upphandling. Vi anpassar utbildningarna för er verksamhet och tidsomfattningen kan justeras efter era behov och förutsättningar. På så sätt får ni maximal nytta av utbildningsinsatsen.

Grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning
Kursen ger deltagarna en introduktion till hållbar utveckling. Deltagarna får en grundläggande förståelse för vilka de viktigaste miljöfrågorna är idag, vilka drivkrafter finns det för hållbar utveckling i samhället och hos organisationer, vilka frågor är relevanta för deras verksamhet och hur kan verksamheten påverka. Syftet är att utbildningen ska inspirera till att göra något åt verksamhetens dagliga miljöpåverkan. Kursen vänder sig till alla medarbetare inom en organisation som behöver grundläggande kunskaper inom miljö och hållbar utveckling.

Grundkurs i kemikaliekontroll och lagstiftning
Kursen ger deltagarna baskunskaper kring gällande regelverk, kontroll och hantering. Utbildningen behandlar utmaningar inom kemikalieområdet. Vi tar upp olika verktyg och metoder för en säker kemikaliehantering, vi behandlar arbetsmiljö kopplat till kemikalier och hur du tänker affärsstrategiskt kring kemikaliekontroll och kravställning vid upphandling och inköp. Kursen vänder sig till dig som arbetar som produktansvarig, miljöinspektör på en kommun, hållbarhetsansvarig, KMA samordnare, labbingenjör eller till dig som hanterar kemikalier i din vardag.

Läkemedel och miljö
Att bidra till minskade miljörisker från läkemedel är idag allt viktigare för hela samhället. Kursen ger deltagarna en bakgrund till problemet med läkemedel i miljön och vad som kan göras för att minska riskerna med läkemedel i miljön. Deltagarna får en fördjupning om särskilda läkemedelsgrupper ur miljösynvinkel och hur läkemedel idag miljöklassificeras. Kursen vänder sig till dig som arbetar inom vården eller som hanterar och säljer läkemedel.

Miljölagstiftning
Vi går igenom gällande regelverk med fokus på Miljöbalken, Reach och CLP. Kursen ger deltagarna en bra grund för att förstå miljölagstiftningen och dess uppbyggnad samt de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet. Teori varvas med praktiska övningar och scenarier. Vi går igenom regler om egenkontroll, tillsyn, kemiska produkter, brandfarliga vätskor och köldmedium. Kursen vänder sig till dig som behöver kunskaper inom miljölagstiftning i din roll som t.ex. avdelningschef, personalchef, intern revisor eller ansvarig för miljöledningssystemet.

Kontakta mig om du vill veta mer om våra utbildningar inom Kemi & Miljö