Systematisk riskhantering

En allt mer globaliserad och komplex värld ökar den osäkerhet organisationer ställs inför i sin verksamhet. Osäkerheten leder till konkreta risker som måste hanteras för att kunna skapa det värde man eftersträvar. Hållbarhetsfrågor utgör en allt större del av dessa risker.

Med systematisk riskhantering tyglar organisationen osäkerheten genom att sätta upp tydliga principer för hur man arbetar, värderar och rapporterar risker så att resultatet kan utgöra underlag för välinformerade beslut. Därmed kan man uppnå en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar verksamhet och säkerställa ett långsiktigt värdeskapande i organisationen.

Ett systematiskt förhållningssätt till hållbarhetsrisker skapar:
• Överblick och kontroll över organisationens riskexponering (i en specifik fråga eller över hela verksamheten). Höga risker kan förebyggas och begränsas men organisationen kan också, väl medveten om sannolikhet och konsekvens, välja att ta på sig vissa risker.
• Möjlighet att prioritera risker, åtgärder och resursanvändning utifrån vad som är mest relevant för att nå organisationens mål.
• Effektivare beslutsfattande och verksamhet.

Utifrån best practice och den internationella standarden för riskhantering, ISO 31000, hjälper Goodpoint sina kunder att identifiera, analysera och inte minst behandla sina risker. Goodpoint har både den metodologiska riskhanteringskunskapen och fackexpertis inom allt från socialt ansvar och leverantörskedjor, till kemi och miljö, till mångfald och förtroenderisker.

Kontakta gärna mig om du vill veta mer om systematisk riskhantering.
Magnus2
Magnus Boman