Mångfald och jämställdhet

Olikheter berikar, breddar perspektivet och skapar den dynamik som krävs för att tänka nytt. Eller som någon klok människa sa: ”Lika barn leka bäst, men olika barn hittar på nya lekar.” Det gör att allt fler organisationer inser vikten av att arbeta aktivt med mångfald, där jämställdhet mellan könen är en given del.

Mångfald handlar om att bejaka varje människa, oavsett ålder, etnicitet, kön, könsidentitet/könsuttryck, sexuell läggning, trosuppfattning och eventuell funktionsnedsättning (lagstiftningens sju diskrimineringsgrunder). Mångfald innefattar även intressen, perspektiv, åsikter, förhållningssätt, utseende – ja, allt det som gör oss människor unika.

Goodpoints erbjudande inom mångfald
I våra mångfaldsprojekt utgår vi alltid från behoven i kundens organisation. Vad vill man uppnå och varför? Vi erbjuder rådgivning och stöd med bland annat:
•  Nulägesanalys av organisationens arbete med mångfald inom områden som verksamhetsstyrning,  rekrytering, kompetens & karriärutveckling, arbetsförhållanden, produktutveckling,  marknadsföring och kommunikation.
•  Analys av varför organisationen ska arbeta med mångfald.
•  Utarbetande av mångfaldspolicy/likabehandlingspolicy.
•  Utarbetande av handlingsplan för mångfald/likabehandling.
•  Genomförande av handlingsplan.
•  Internt förändringsarbete.

Vinster med mångfaldsarbete
Det finns klara fördelar med att arbeta aktivt med mångfald. Studier visar på följande positiva resultat:
•  De kulturella värderingarna i organisationen förstärks.
•  Organisationens rykte förbättras.
•  Lättare att attrahera och behålla högt kvalificerad personal.
•  Bättre motivation och effektivitet hos medarbetarna.
•  Bättre innovation och kreativitet hos medarbetarna.
•  Servicen förbättras och kundnöjdheten ökar.
•  Lättare att rekrytera.
•  Lägre personalomsättning.
•  Högre närvaro på arbetet.
•  Bättre tillgång till nya marknadssegment.

Uppdrag inom mångfald och jämställdhet
Goodpoint har fått förtroendet att genomföra ett flertal mångfaldsprojekt. Bland annat har vi utvecklat verktyg för mångfaldsbenchmark åt en statlig uppdragsgivare och fungerat som strategisk rådgivare i jämställdhetsintegreringen på en myndighet. Vi har också genomfört nulägesanalyser inom socialt ansvar, inklusive mångfald och jämställdhet, för ett flertal organisationer samt arbetat med kvalitativa och kvantitativa mätetal för mångfald och jämställdhet.

Har du frågor om mångfald och jämställdhet? Eller vill du veta mer om hur Goodpoint kan stödja din organisation i de här frågorna? Varmt välkommen att kontakta Christine von Sydow, seniorkonsult.
Sophie Hemne De Robien
Sophie Hemne