Figur Ringar

Strategi, Risk & Kommunikation

Ett aktivt arbete för hållbar utveckling skapar nya möjligheter att stärka varumärket, minska affärsriskerna och öka affärsmöjligheterna. Konsumenternas villighet att köpa eller rekommendera ett företags produkter beror till 60 % på företagets anseende och till 40 % på egenskaperna hos själva produkten enligt undersökningar från The Reputation Institute. Det strategiska arbetet med hållbarhetsfrågorna är en betydande drivkraft för ökat anseende, både inom privat och offentlig sektor.

Företagens intressenter har förväntningar på ett konkret ansvarstagande som genomsyrar affärsstrategin, verksamhetsutvecklingen och chefers och medarbetares kommunikation och handlingar. Hållbarhetsarbetet minimerar risken att genom sin verksamhet skada människa och miljö samtidigt som det skapar positiva värden som stärker varumärket. Och det är i kommunikationen med intressenterna som dessa värden realiseras. En öppen och tydlig kommunikation kring hållbarhetsarbetet är avgörande för företagets möjlighet att stärka sin trovärdighet och minimera förtroenderisker.

Goodpoint arbetar med effektiva och beprövade metoder för att hjälpa företag och myndigheter att analysera omvärldsfaktorerna ur ett hållbarhetsperspektiv, värdera risker, göra strategiska prioriteringar, sätta mål och följa upp. Vi kopplar hållbarhetskommunikationen till strategin och till den konkreta uppföljningen av hållbarhetsmålen. Det gör oss till en värdefull partner för trovärdig, balanserad och effektiv hållbarhetskommunikation.

Kontakta mig om du har frågor kring hur vi arbetar med strategi och kommunikation.
Magnus2
Magnus Boman