Nilar Svenska AB

Bipolär design av batterier har varit svårt att realisera. Nilar Svenska AB har lyckats lösa tidigare frågor genom innovativt tänkande och modern teknik. Den bipolära designen har prestandafördelar som härrör från minskat inre motstånd som möjliggör hög input/output, ökar nyttjandegraden av de aktiva materialen såsom koboltbelagd nickelhydroxid och mischmetall, vilket ger en mycket hög nyttjandegrad, över 95% av den teoretiska kapaciteten. Råvarorna, i form av metallegeringar, importerar Nilar Svenska AB från länder utanför EU.

Enligt REACH ska alla som importerar kemiska ämnen registrera dessa om den importerade mängden uppgår till 1 ton/år eller mer och ämnet inte är undantaget registreringsplikt enligt förordningen. Enskilda metaller som ingår i en legering ska registreras om de tillverkas eller importeras i mängder om 1 ton eller mera per år.

Goodpoint AB har på uppdrag av Nilar Svenska AB sammanställt och administrerat förfrågningar till ECHA om att få registrera två olika metaller samt sammanställa registreringsdossier för dessa.

Vi har i ett första steg utrett huruvida Nilar Svenska AB är registreringspliktiga med avseende på koboltbelagd nickel dihydroxid och kobolt och i ett andra steg skött själva registreringsprocessen. Registrering enligt REACH innebar i detta fall; sammanställning och inskickande av förfrågan eftersom Nilar inte förhandsregistrerat substanserna, inköp av Letter of Access för gemensamma delar av registreringsdossiern samt framtagande av individuella delar av dossiern.

Under arbetets gång pågick utveckling av ECHAS vägledningsdokument för ytbehandlad metall vilket gjorde ämnesidentifieringen av koboltbelagd nickeldihydroxid högaktuell för ECHA och Goodpoint fick vara med och påverka processen.

Vid framtagande av registreringsdossiern användes programvaran IUCLID5, och registreringen gjordes på ECHAs hemsida via REACH-IT.

Registreringen av koboltbelagd nickeldihydroxid har resulterat i ett registreringsnummer. Registreringen av kobolt pågår.

För mer information och frågor, kontakta Maria Danielson, telefon 08-789 04 60.

Maria D Farg