FMV

Försvarets materielverk, FMV, är en civil myndighet som ser till att Försvarsmakten har rätt och fungerande materiel och tjänster för att kunna utföra sitt uppdrag.

Uppdragsbeskrivning - Substitution
Tillsammans med Försvarets Materielverks (FMV) miljögrupp har Goodpoint gjort en kartläggning av de kemiska produkter som används i verksamheten och undersökt vilka eventuella riskämnen som ingår i produkterna. Som metod har vi använt oss av tillgängliga listor med ämnen som utpekats som särskilt hög risk i lagstiftningen, bla REACH, och jämfört det med ingående ämnen i verksamhetens produkter. Även Försvarssektorns kriterier för kemiska produkter och varor har använts i analysen. Utifrån resultatet har en strategi för substitution tagits fram som stödjer FMVs arbete att bidra till miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”.

Uppdragsbeskrivning - Miljökravsmoduler för inköp av varor och tjänster
Goodpoint fick i uppdrag av Försvarets Materielverk (FMV) att utarbeta nya relevanta krav som kan ställas i upphandling vid inköp av varor och tjänster, inom inköpskategorier som exempelvis kemikalier, fordon, reservdelar samt byggprodukter. Kraven skulle vara baserade varans/tjänstens miljöpåverkan genom sin livscykel.

Syftet med projektet var att ge inköpare god information och underlag för att underlätta för dem att ställa miljökrav på varor och tjänster vid inköp och på så sätt bidra till att minska verksamhetens totala miljöpåverkan. För att säkerställa att kraven för fordon var marknadsanpassade genomfördes en marknadsundersökning om fordons miljöpåverkan under hela livscykeln, inklusive drift, service och reservdelar. Miljökraven anpassades efter kundens behov och lämpliga verifikat/bevis föreslogs. Tilldelningskriterier utarbetades för att premiera fordon med låg miljöpåverkan och driftskostnad.

För mer information och frågor, kontakta Maria Danielson, telefon 08-789 04 60.

Maria D Farg