ESSVE Produkter

ESSVE erbjuder produkter och tjänster som hjälper professionella hantverkare att göra trygga och säkra infästningar

Uppdragsbeskrivning
ESSVE Produkter är marknadsledande i Norden på infästningslösningar till bygg- och verkstadsindustrin. Sedan 1999 tillhandahåller Goodpoint konsulttjänster och expertrådgivning åt ESSVE för att bolaget ska uppfylla lagkrav och kundkrav inom kemiområdet på samtliga marknader inom EU där bolaget har försäljning.

Problemställning
ESSVE har ett omfattande produktsortiment, ett stort antal leverantörer i många länder och verkar på flera marknader inom Europa, vilket innebär omfattande kontroll av lagefterlevnad. Ökade krav från byggbranschen på att kemiska produkter och andra byggvaror ska vara fria från farliga ämnen innebär stora krav på dokumentation och utvärdering av produkternas ämnesinnehåll. Vid utveckling av produktsortimentet måste dessa branschkrav vägas in i valet av nya produkter.

Tillvägagångssätt
Uppdraget omfattar bl.a. framtagning av säkerhetsdatablad och märkningsetiketter på olika språk, produktanmälningar i de nordiska länderna, utvärdering av ämnesinnehåll mot byggbranschens kriterier för utfasning av farliga ämnen samt leverantörs- och myndighetskontakter inom Europa.

Resultat
Resultatet av Goodpoints och ESSVEs långsiktiga och proaktiva arbete är en omfattande styrning och kontroll av den kemikalielagstiftning som berör bolaget, samt marknadsfördelar för de byggvaror registreras i byggbranschens olika system som ska bidra till utfasning av farliga ämnen.

För mer information och frågor, kontakta Maria Danielson, telefon 08-789 04 60.

Maria D Farg